Postup pri kúpe nehnuteľnosti a možnosti financovania


Občania Slovenskej republiky môžu zaobstarať rakúske nehnuteľnosti do osobného vlastníctva bez väčších komplikácií. Kúpa nehnuteľnosti v Rakúsku však vychádza z rakúskeho právneho poriadku a z platných predpisov spolkovej krajiny, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza. Preto je nutné dbať na to, aby kúpna zmluva obsahovala všetky náležitosti, ktoré zabezpečia bezproblémový proces obstarania rakúskej nehnuteľnosti. S týmto zásadným bodom realizácie kúpy nehnuteľnosti vám v spolupráci s našimi rakúskymi obchodnými partnermi radi pomôžeme.

Postup pri kúpe nehnuteľnosti

Celý proces prevodu nehnuteľnosti do osobného vlastníctva je v gescii notára alebo advokáta, ktorý ručí za všetky náležitosti spojené s predkúpnou zmluvou, kúpnou zmluvou, prevodom nehnuteľnosti a zápisom do katastra nehnuteľností. Všetky oficiálne dokumenty sú vyhotovené v nemčine. Alpine Home zaisťuje preklad dokumentov do slovenského jazyka a ich právnu analýzu.


Stručný postup v bodoch:

  1. Výber nehnuteľnosti
  2. Predkúpna zmluva - právne záväzný dokument, pri jeho podpise je potrebné disponovať všetkými finančnými prostriedkami na obstaranie vybranej nehnuteľnosti
  3. Prevod kúpnej ceny nehnuteľnosti do notárskej úschovy
  4. Kontrola dokumentácie - notár kontroluje potrebné náležitosti, kataster nehnuteľností atď.
  5. Kúpna zmluva - obe strany podpíšu zmluvu spoločne u notára
  6. Prevod vlastníctva v katastri nehnuteľností - vykonáva notár
  7. Kúpna cena vyplatená predávajúcemu - po vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností
  8. Požiadanie finančného úradu o daňové čísloPoplatky

Prevod vlastníctva nehnuteľnosti podlieha poplatkom, ktoré hradí kupujúci. Poplatky sa líšia v závislosti na cene nehnuteľnosti a spolkovej krajine, avšak všeobecne možno povedať, že sa jedná o cca 10% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Daň z prevodu nehnuteľnosti, registračný poplatok a notárske poplatky sú uhradené priamo notárovi.

Možnosti financovania

V prípade, že kupujúci využíva na financovanie obstarania nehnuteľnosti hypotekárny úver, musí počítať s ďalším navýšením administračných poplatkov vo výške cca 4% z hodnoty čerpaného hypotekárneho úveru. V súčasnej dobe sú v Rakúsku hypotekárne úvery poskytované až do výšky 60% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Ak uprednostňujete dohodnutie hypotekárneho úveru v Slovenskej republike, dokážeme pomôcť aj v tejto oblasti.

Nájdite si svoju nehnuteľnosť