Pravidlá spracovania osobných údajov


Transparentnosť a kontrola

Nepretržite máte kontrolu nad tým, aké osobné údaje spracovávame a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete sa odhlásiť aj z odberu noviniek.

Zodpovednosť

S osobnými údajmi nakladáme vždy podľa platných zákonov, to sa týka aj ich spracovania a zabezpečenia. Zároveň nikdy neposkytujeme žiadne údaje tretím osobám. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dobrovoľne a na základe dohody udeľujem súhlas spoločnosti Alpine Real Estate sro, IČO: 035 60 589, so sídlom: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Mesto,  so spracovaním svojich uvedených osobných údajov za účelom telefonického aj písomného oslovenia s obchodnými ponukami a marketingovými oznámeniami (napr. ponuky akčného sortimentu, výpredajov, súťaží atp.).

Za účelom aktuálnosti týchto údajov sa zaväzujem oznámiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, s plným vedomím možných dôsledkov a súvislostí a s poučením o právach, vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň mi bolo zrozumiteľne oznámené, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám.

Som ďalej poučený, že mi kontaktná osoba spoločnosti Alpine Real Estate s.r.o. (Mail: info@alpinehome.cz a tel. Č. +420 722 333 683) umožňuje prístup k mojim osobným údajom, poskytne všetky informácie o mojich osobných údajoch, ktoré spracováva, a zároveň pri tejto osoby môžem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať a žiadať o opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov, obmedzenia spracovania, namietať proti spracovaniu či uplatniť právo na prenosnosť údajov. V súvislosti so spracovaním možno podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Nájdite si svoju nehnuteľnosť